Publikacje

polski ład - najważniejsze zmiany

Polski Ład – najważniejsze zmiany

2022-01-17

Polski Ład – najważniejsze zmiany. W związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu, pracowników czeka wiele zmian. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe regulacje związane z Polskim Ładem. Zmieni się między innymi kwota płacy minimalnej, planowane są też zmiany w urlopach. Co czeka pracowników od nowego roku?

Polski Ład. Zmiany dla pracowników:

1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł.

2. Podwyższenie do 120 000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32%;

3. Rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody, w tym o przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej oraz przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich;

5. Wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej, do której uprawnione będą osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Kwota ulgi będzie wyliczana wg specjalnego wskaźnika (więcej TUTAJ https://www.pit.pl/aktualnosci/polski-lad-ulga-dla-klasy-sredniej-kto-z-niej-skorzysta-i-jak-ja-wyliczyc-1006200).

6. Zastąpienie prawa podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko (dzieci) do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem możliwością odliczenia od podatku przez taką osobę kwoty 1500 zł;

7. Zmiana zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla kogo 9%, a dla kogo 4,9%? – więcej TUTAJ https://www.pit.pl/aktualnosci/skladka-zdrowotna-w-polskim-ladzie-dla-kogo-9-dla-kogo-49-i-kto-jej-nie-zaplaci-1006193).

8. Likwidacja prawa podatnika do odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej (pobranej przez płatnika) w roku podatkowym od kwoty należnego za ten rok podatku dochodowego od osób fizycznych albo zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

9. Wprowadzenie zasady, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;

10. Ograniczenie pracy na czarno – od 1 stycznia 2022 r. konsekwencje nielegalnego zatrudniania obciążać będą wyłącznie pracodawcę, a nie pracownika. W przypadku wykrycia procederu, pracodawca zostanie zobowiązany do zapłaty podatku od wynagrodzenia za pracę na czarno lub części wynagrodzenia wypłacanego pod stołem. Ponadto pracodawcy zostanie przypisany dodatkowy przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia niezależnie od tego czy faktycznie i w jakiej wysokości wypłacał wynagrodzenie. Oprócz tego pracodawca będzie musiał zapłacić w całości składki na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne od wynagrodzeń pracujących na czarno lub wypłacanych pod stołem.

Jakie dokumenty są potrzebne do budowy domu? >>>

Windykacja Warszawa >>>

Powrót do publikacji