Publikacje

zimowe obowiązki właściciela nieruchomości

Zimowe obowiązki właściciela nieruchomości

2021-02-17

Zimowe obowiązki właściciela nieruchomości to sporo pracy, za której niewykonanie grożą sowite kary.

Przyczyny zimowych wypadków można mnożyć. Nierzadko ich powodem jest nieuprzątniętny śnieg czy lód. W takim przypadku odpowiedzialność może spoczywać na właścicielu danej nieruchomości. Jeśli bowiem sąd udowodni, że do wypadku doszło z winy właściciela, wtedy to właśnie on zostaje obarczony nie tylko koniecznością wypłacenia odszkodowania, ale również kosztami leczenia i ewentualnej rehabilitacji poszkodowanego.

O czystość i porządek na nieruchomości musi dbać jej właściciel. W szczególności dotyczy to stanu technicznego. Zimą istotny jest zwłaszcza obowiązek odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Właściciel musi także usunąć wszelkie sople, bryły, nawisy lodowe i śniegowe, mogące zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku. Niedotrzymanie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa przez właściciela nieruchomości zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

Obowiązki, o których mowa, dotyczą głównie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. W przypadku zaniedbań, które doprowadzą do np. złamania nogi na oblodzonym chodniku, odpowiedzialność ponosi wspólnota bądź spółdzielnia mieszkaniowa. Ofiara wypadku może wówczas żądać odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa i pokrycia innych strat, np. utraconych zarobków. Reguluje to art. 415 kodeksu cywilnego, a o winie właściciela nieruchomości rozstrzyga sąd.

Zimowe obowiązki właściciela nieruchomości obejmują nie tylko teren wyłącznie własnej nieruchomości. Obowiązek usunięcia śniegu i lodu dotyczy także chodnika przyległego do jego nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Protokół zdawczo-odbiorczy – jak napisać? Dlaczego jest tak istotny?

Powrót do publikacji