Publikacje

wynagrodzenie na l4

Wynagrodzenie na L4 – jak je obliczyć?

2019-12-10

Każda osoba posiadająca ubezpieczenie chorobowe ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia, będąc na zwolnieniu lekarskim L4.

Takie wynagrodzenie nie może być niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71 procent, czyli składkom na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zatrudnionego. Za jeden dzień niezdolności do pracy osobie ubezpieczonej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1/30 podstawy wymiaru świadczenia chorobowego – podstawę po pomniejszeniu składek dzielimy przez 30 dni ( niezależnie od faktycznej liczby dni kalendarzowych w danym miesiącu). Otrzymany wynik mnożymy przez procent wynagrodzenia przysługującego za okres zwolnienia lekarskiego, co daje nam wynagrodzenie za jeden dzień choroby, które następnie należy przemnożyć przez liczbę dni niezdolności do pracy.

Wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego oraz gdy pracownik niezdolny do pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie odrębnych przepisów.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy choroba była spowodowana alkoholem. Przysługuje ono przez pierwsze 33 dni niezdolności chorobowej lub przez 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia. Po tym okresie (kolejno od 34. lub 15. dnia choroby), pracownikowi będzie przysługiwał zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS. Jak pracodawca może sprawdzić, czy powodem choroby był alkohol? To proste – zwolnienie lekarskie oznaczone jest wtedy literą „C”.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego oblicza się na podstawie przeciętnego miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym pracownik zachorował. Jeżeli niezdolność powstała przed upływem 12 miesięcy, podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Natomiast, gdy pracownik zachorował przed przepracowaniem pełnego miesiąca kalendarzowego, podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby stanowi wynagrodzenie, które pracownik uzyskałby, gdyby przepracował cały miesiąc.

Większość chorych otrzyma wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80 procent normalnego wynagrodzenia, które ulegają jednak obniżeniu do 70 proc., gdy chory przebywa w szpitalu. Na 100 proc. świadczenia mogą liczyć tylko ofiary wypadku przy pracy, chore kobiety w ciąży i osoby oddające komórki bądź narządy.

Powrót do publikacji