Publikacje

W jakich przypadkach można odstąpić od umowy?

2019-08-07

Istnieje kilka możliwości, by bez konsekwencji zerwać przedwcześnie umowę. Najczęściej stosowaną jest odstąpienie od umowy w przypadku niewykonania zobowiązania. Możliwość odstąpienia od umowy regulują przepisy ogólne kodeksu cywilnego dotyczące zobowiązań umownych.

Kontrahenci nierzadko zawodzą nasze oczekiwania i nie są w stanie terminowo wypełnić warunków umowy. W takim przypadku można wyznaczyć nowy termin na wykonanie zobowiązania i jednocześnie zastrzec, że po jego upływie dojdzie do odstąpienia od umowy. Wówczas można także żądać naprawienia szkody, która wynikła ze zwłoki kontrahenta.

Odstąpienie od umowy to kwestia, która często jest uregulowana właśnie w umowie. W zależności od zapisów, w przypadku niespełnienia określonych jej warunków, jedna ze stron może odstąpić od umowy. Podobnie jest w przypadku, jeśli zobowiązanie zostało wykonane po terminie, ale zwłoka spowodowała straty u kontrahenta.

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również w przypadkach, kiedy zobowiązanie nie może być zrealizowane ze względu na okoliczności, za które strona ta nie może ponieść odpowiedzialności. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy świadczenie jest niemożliwe do wykonania ze względów obiektywnych.

Należy pamiętać, że czym innym jest prawo do odstąpienia istnieje w sytuacji podpisywania umowy poza lokalem przedsiębiorcy. W takim przypadku w ciągu 14 dni od podpisania umowy można odstąpić od świadczenia bez ponoszenia kosztów.

Powrót do publikacji