Publikacje

nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty a komornik i postępowanie egzekucyjne

2019-12-17

Sąd wydaje dwa rodzaje nakazów zapłaty: nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Na podstawie takiego dokumentu, komornik może zabezpieczyć majątek dłużnika.

Sam nakaz zapłaty nie daje podstaw do przeprowadzenia egzekucji. Taki dokument musi być prawomocny oraz zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności. W postępowaniu upominawczym nakaz wydawany jest przez sąd, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego. Pozwanemu przysługuje od niego sprzeciw, który może złożyć w terminie 14 dni. Sprzeciw anuluje nakaz – przestaje on istnieć.

Z kolei postępowanie nakazowe dotyczy roszczenia pieniężnego LUB świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym. Nakaz w post. Upominawczym sąd nadaje również zobowiązanemu z weksla, czeku należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. Pozwany może złożyć zarzuty od nakazu, ale nie powodują one utraty mocy dokumentu. Nakaz dalej istnieje, a sąd po rozpatrzeniu sprawy, albo nakaz utrzymuje w mocy, albo go uchyla i powództwo oddala.

Tylko nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym może prowadzić do postępowania zabezpieczającego. Jest on tytułem zabezpieczenia z chwilą jego wydania, bez potrzeby opatrywania go przez sąd klauzulą wykonalności. W efekcie komornik może zabezpieczyć majątek pozwanego do kwoty wskazanej w nakazie zapłaty, zaś po uprawomocnieniu się nakazu, zabezpieczoną kwotę Komornik będzie mógł zwrócić wierzycielowi.

Powrót do publikacji