Publikacje

Mobbing w pracy. Jakie prawa ma nękany pracownik?

2019-07-22

Mobbing jest częstym problemem spotykanym w przedsiębiorstwach. Jak kwestię mobbingu regulują przepisy prawne?

Mobbing to działania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na systematycznym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, które wywołują zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, poniżają lub ośmieszają, izolują lub wykluczają go z zespołu współpracowników. Przepisy nie określają skali tych nadużyć ze strony pracodawcy, więc mobbing może być sankcjonowany bez znaczenia, w jakiej skali jest stosowany. Ocena uporczywości i długotrwałości mobbingu ma charakter indywidualny. Jest dokonywana przez sąd pracy.

Pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności za mobbing tylko wtedy, kiedy wykaże, że jego działanie nie było bezprawne. Dowody na swoją obronę zarówno pracodawca, jak i pracownik, mogą podawać różne – słowo przeciwko słowu. Najbardziej przekonujące mogą być dokumenty, korespondencja, nagrania rozmów, zeznania świadków. Sąd swobodnie ocenia materiał dowodowy na podstawie całokształtu zebranych dowodów.

Pracownik, który doznał rozstroju zdrowia w wyniku mobbingu, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. W tym celu konieczne jest przygotowanie dokumentacji medycznej, która będzie wskazywała rozstrój zdrowia psychicznego lub fizycznego oraz sposób, w jaki był on leczony. W przypadku rozwiązania przez pracownika stosunku pracy z powodu mobbingu, pokrzywdzony może dochodzić od pracodawcy odszkodowania. Jego wysokość nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie.

Powrót do publikacji