Publikacje

Jak zawrzeć ugodę?

2019-08-05

Ugoda to jedna z form porozumienia pomiędzy stronami. Jej celem jest szybkie i bezkonfliktowe załatwienie sprawy. W ramach ugody, strony formułują najdogodniejsze rozwiązanie istniejącego lub potencjalnego konfliktu.

Ugodę regulują art. 917-918 k.c. Zgodnie z ich treścią, poprzez ugodę, strony czynią sobie wzajemnie ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku

Kwestię ugody reguluje również kodeks postępowania cywilnego. Znajduje się tam zapis, który mówi o tym, że w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien na każdym etapie postępowania dążyć do polubownego załatwienia sprawy. Do akcji może wówczas wkroczyć także mediator. Taka ugoda, która jest zawierana w toku postępowania sądowego, jest zamieszczana w protokole i podpisywana przez strony oraz sędziego.

Zawarcie ugody jest możliwe także w toku postępowania administracyjnego. Wówczas dokument sporządza organ administracji publicznej (ugoda administracyjna). Należy jednak zaznaczyć, że nie można zawrzeć ugody z organem władzy publicznej – ten dokument mogą podpisać tylko strony, a organ musi podejmować czynności skłaniające strony do zawarcia ugody.

Powrót do publikacji