Publikacje

Geoblokowanie odejdzie do lamusa?

2019-08-19

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą na celu ograniczenie nieuzasadnionego blokowania geograficznego. To efekt przyjęcia nowych rozporządzeń Parlamentu Europejskiego.

Regulacje przewidują konieczność powołania organu, który będzie odpowiedzialny za egzekwowanie naruszeń przepisów dot. geoblokowania oraz dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym. W związku z tym powołany musi zostać również podmiot odpowiedzialny za pomoc konsumentom w powyższym zakresie.

W Polsce organem właściwym w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów ma być Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Resztą w.w. spraw zajmować się mają sądy. Spory między przedsiębiorcą a konsumentem rozstrzygać będzie działający przy Prezesie UOKiK Punkt Kontaktowy ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich.

Warto nadmienić, że wprowadzone zmiany umożliwiają również Prezesowi UOKiK dostęp do tajemnicy skarbowej oraz tajemnicy bankowej na potrzeby prowadzonych postępowań.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 5–8, 11 i 12, art. 4 pkt 1 oraz art. 5–8, które wchodzą w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Powrót do publikacji