Publikacje

Co to jest i na czym polega akt notarialny?

2019-09-17

Akt notarialny to jeden z najbardziej kluczowych dokumentów przygotowywanych przez notariusza. Jednak nie tylko on może go sporządzić – są pewne odstępstwa od tej reguły.

Akt odbywa się poprzez zredagowanie przez notariusza treści oświadczeń woli i odczytanie ich stronom. Potem – podpis. Oryginalne akty notarialne zawsze pozostają w kancelarii notarialnej, natomiast strony otrzymują ich wypisy, które są dosłownym powtórzeniem oryginałów i mają wartość dokumentów oryginalnych.

Każdy akt powinien zawierać wcześniej złożone ustnie przez strony oświadczenia woli, musi też zostać odczytany przez notariusza w ich obecności. Po stwierdzeniu przez strony, że treść zgadza się z zamierzeniami, zostaje podpisana przez notariusza oraz strony. Akt sporządzany jest dla udokumentowania czynności prawnej lub zdarzenia prawnego, jeżeli ustawa zastrzega taką formę lub taka jest wola stron.

Ciekawostką jest fakt, że za granicą akt może sporządzić także konsul polski, po uzyskaniu pisemnego upoważnienia Ministra Sprawiedliwości. To sytuacja szczególna, która rzadko ma miejsce. Oprócz tego, w niektórych sytuacjach poświadczać w akcie mogą banki lub przewodniczący zarządu gminy w miejscowości, w której nie ma kancelarii notarialnej.

Akt notarialny można podzielić na pięć części. Pierwsza z nich zawiera datę, miejscowość zawarcia aktu, oraz dane stron i sposób stwierdzenia ich tożsamości. Po części, którą stanowi treść aktu notarialnego, następuje część dotycząca podatków, opłaty skarbowej i taksy notarialnej. Na końcu: stwierdzenie o odczytaniu, przyjęciu i podpisaniu aktu, oraz podpisy osób stawiających i notariusza.

Powrót do publikacji